Radio Blaj Caritas Mobilitate Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj angajează ADMINISTRATOR CLADIRI

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere clădire.

Condițiile de participare la concurs:

Condiţiile generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește urmatoarele conditii:
a)cunoaste limba româna, scris si vorbit;
b)are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
c)are capacitate deplina de exercitiu;
d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face‐o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Condiţii de studii și specifice prevăzute în fişa postului, aferente postului de muncitor întreţinere :
Condiţii minime de studii :
Școală Profesională și/sau studii liceale complete, cu cel putin una din calificările: lăcătus mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor, electrician, instalator, zidar sau asimilate acestora.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 12 decembrie 2017 ,orele 14,00, la secretariatul Asociației din Blaj, str. Republicii, nr. 8.
Ulterior selecției dosarelor de înscriere la concurs se va anunța după caz telefonic data și locul interviului.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele:
a)Cererea de angajare;
b)Copie act identitate ;
c) Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent și studiile care stau la baza calificării.
d)Cazier judiciar

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Muncitor calificat pentru întreţinere imobile

Descrierea postului
1. Compartimentul administrativ
2. Denumirea postului: muncitor calificat întreţinere clădire
3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână

Cerinţele postului
1. Studii: Școală Profesională și/sau studii liceale complete, cu cel putin una din calificările: lăcătus mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor, electrician, instalator, zidar.
2. Carnet de Șofer Categoria B

Relaţii cu alte posturi:
1. ierarhice de subordonare: - directorii și șefii de compartimente ai Asociației
2. de colaborare: personalul de serviciu și curățenie alte persoane care au rol executiv de administare.

Obiectivele specifice postului:
1. Execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţii curente mobilier ,instalaţie sanitară, instalație electrică, instalații de încălzire, etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.
2. Ajută la încărcarea şi descărcarea mărfurilor necesare reparaţiilor, întreţinerii şi a altor produse de curatenie.
3. Respectă cu stricteţe normele de S.S.M. si P.S.I.
4. Participă alături de ceilalţi angajaţi la întreţinerea spaţiilor verzi, întreținerea și curățenia clădirilor Asociației, etc.

Experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj din Str. Republicii, nr. 8, telefon 0258712228